Friday, November 19, 2010

Allahuakbar!. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Umat Islam, khususnya di Malaysia patut membuka mata mereka seluas-luasnya dalam memahami ajaran Syiah. Di sini, saya memuatkan fatwa yang hebat dari Ulama' India yang dinukil dari buku karangan Maulana Asri iaitu Syiah Rafidhah. Mohon anda bacanya dan SEBARKAN.

Fatwa ini telah dikeluarkan oleh Maulana Mufti Muhammad 'Abdul Syakur pada tahun 1928 dan disokong oleh berpuluh-puluh tokoh-tokoh ulama' ulung pada masa itu. Fatwa ini dikeluarkan oleh beliau ketika ditanya oleh seorang hamba Allah. Pertanyaan itu berbunyi, "Apa kata Ulama' dan para mufti berhubung dengan Syiah Imamiyyah Ithna Asyariyyah, adakah mereka itu Islam atau terkeluar dari Islam?. Adakah harus menyembahyangkan jenazah mereka atau turut serta dalam meraikan jenazah mereka?. Adakah harus menerima derma khairat dari mereka untuk pembinaan masjid atau tidak?.

Soalan-soalan tersebut dijawab oleh beliau begini;

"Syiah Imamiyyah Ithna Asyariyyah terkeluar dari Islam. Oleh kerana sesetengah ulama' kita terdahulu tidak mengetahui hakikat ajaran Syiah kerana mereka (syiah) menyembunyikannya dan kitab-kitab mereka juga tidak ditemui, maka mereka tidak mengkafirkan golongan syiah berdasarkan sikap cermat dalam menghukum. Tetapi hari ini, kitab-kitab mereka itu boleh didapati di mana-mana dan hakikat ajaran mereka sudah terserlah. Kerana itu, semua ulama' muhaqqiqin sepakat mengkafirkan mereka. Mengingkari dharuriati ad-din (perkara-perkara yang diketahui umum sebagai ajaran Islam) tidak syak lagi merupakan kekufuran.

Al-Quran adalah di antara dharuriati ad-din yang paling tinggi dan paling jelas dan Syiah Imamiyyah Ithna Asyariyyah, sama ada ulama' mutaqaddimin atau muta'akhirin mereka, mengatakan Al-Quran yang ada sekarang telah diselewengkan. Di dalam kitab-kitab mereka yang muktabar terdapat lebih 2,000 riwayat berhubung dengan penyelewengan yang telah berlaku di dalam Al-Quran. Di dalamnya disebutkan 5 macam tahrif Al-Quran:

1.) Pengurangan

2.) Penambahan

3.) Penukaran perkataan-perkataan

4.) Penukaran huruf

5.) Kerosakan susunannya berlaku pada surah-surah, ayat-ayat dan kalimat-kalimatnya.

Ulama' mereka terus menerus mengakui riwayat tahrif pada kelima-lima macam yang tersebut di atas dan mereka mengatakan riwayat itu adalah riwayat mutawatir dan jelas menunjukkan telah berlakunya tokok tambah dalam Al-Quran dan kepercayaan mereka adalah menurut riwayat tersebut.

Di kalangan Ulama' Syiah terdapat hanya 4 orang yang menafikan tokoh tambah atau tahrif di dalam Al-Quran. Mereka ialah:

1.) Syeikh Shaduq Ibn Babwaih al-Qummi

2.) As-Syarif Murtadha

3.) Abu Ja'fat at-Tusi

4.) Abu Ali at-Tabrasi (Pengarang Tafsir Majma'ul Bayan)

Pendapat keempat-empat tokoh Syiah ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir di sisi mereka dan tidak beralasan pula. Kerana itulah Ulama' Syiah sendiri telah menolak pendapat-pendapat mereka itu. Keterangan yang jelas dapat dilihat di dalam buku saya "Tanbihu Al-Ha'irin."

'Allamah Bahrul Firanggi Mahalli di peringkat permulaannya memfatwakan Syiah sebagai golongan Islam tetapi setelah beliau membaca kitab Tafsir Majma'ul Bayan, yakinlah beliau bahawa Syiah beriktiqad bahawa Al-Quran yang ada sekarang telah ditahrifkan (ditokok tambah). Kerana itu beliau kemudiannya memfatwakan kufurnya Syiah di dalam kitab beliau "Fawatihu-Ar-Rahamut Syarah Musallamu Ath-Thubut." Di dalam buku tersebut beliau menulis..."Orang-orang beriktiqad tentang berlakunya tokok tambah dalam Al-Quran tidak boleh disyak lagi tentang kafirnya."

Ringkasnya, kekufuran Syiah berdasarkan Aqidah mereka terhadap tahrif Al-Quran adalah satu perkara yang tidak dapat diragui lagi. Selain dari itu terdapat banyak lagi Aqidah-aqidah lain pada mereka yang menyebabkan kekufuran mereka seperti Aqidah bada', menuduh Ummahatul Mukminin dan lain-lain dalam keadaan tidak ada kemungkinan mereka metakwil lagi Aqidah-aqidah ini. Kerana itu tidak harus berkahwin dengan golongan syiah. Haram memakan sembelihan mereka. Begitu juga tidak harus menyembahyangkan jenazah mereka dan tidak boleh menyuruh mereka menyembahyangkan jenazah orang-orang Islam.

Mengikut ajaran agama Syiah di dalam kitab-kitab mereka, orang-orang Syiah diajarkan supaya berdoa kepada jenazah orang-orang Islam (Ahli Sunnah) begini..."Ya Allah!. Penuhkanlah kuburnya dengan api dan curahkanlah azab-Mu ke atasnya..."

Sekian, Wallahualam

Ditulis oleh: Ahraqu al-'Ibad

Muhammad Abdul Syakur

Aafaahu maulaahu.

Fatwa beliau ini telah disokong oleh Ulama' lain dengan mengeluarkan fatwa yang tersendiri atau dengan mengatakan jawapan ini benar dan masing-masing Ulama' yang telah menyetujuinya menurukan tanda tangan mereka di atas fatwa tersebut.Untuk mengetahui senarai Ulama' dan mufti yang tandantanganni fatwa tersebut, sila rujuk buku karangan Maulana Asri, Syiah Rafidhah, Di antara kecuaian Ulama' dan kebingunan ummah. halaman 69

SEBARKAN!.

No comments:

Post a Comment